Rond

I delsystemet ”Rond” registreras, hanteras och raderas Rondkunder.
I detaljvyn registreras information om själva kunden och under flikarna de olika deluppgifter som rör kunden. Mer information om flikarna hittar du nedanför. All denna information kommer den operativa personalen kunna ta del av när det är ute på fältet, endast ta del av, inte redigare. Kopplingen från Back Office till Front Line sker i realtid och en ändring av en rondering eller annat som har med kunden elelr uppdraget att göra syns direkt i väktarens mobil.

Venturi – Vakt består av två delar, en administrativ del som kallas ”Back Office” och en Operativ del som kallas ”Front Line”

1. Front Line – Den operativa dela av systemet som körs från iPhone/Androidenheter, detta är väktarens verktyg som rapporterar tillbaka till Back Office i realtid (omedelbart)
2. Back Office – Den administrativa delen för administrativ personal, här görs alla inställningar i systemet och här granskas även utkomsten av det arbete som väktarna utför.

Ronder

Under fliken ronder registreras nya ronder hos rondkunden, data som ändras i Back Office-delen visas utan fördröjning i Front Line-delen.
Om en ny rond läggs till på en rondkund under pågående rondering kommer denna automatiskt att läggas till på väktarens mobiltelefon i dennes todo-lista.

 
Kontakter

Under fliken kontakter hanteras den personal som är kopplade till rondkunden.

 
Risknivåer

Under fliken risknivåer hanteras och registreras olika risknivåer som följer rondkunden. Om en akut risk uppstår kommer detta att kommuniceras ut direkt till mobilerna på det distriktet där ronden är kopplad. Uppdateringen av data i Back Office-delen slå igenom direkt på mobiltelefonen så väktaren hela tiden kan känna sig uppdaterad.

 
Kontrollpunkter

Under fliken kontrollpunkt hanteras alla de kontrollmärken som är uppsatta hos rondkunden. Om en s.k. Risläsare används kan denna efter utfört rondering läsas av och jämföras med inställningarna för ronden, på så sätt kan administrativ personal följa väktarens arbete och se om kontrollpunkter har utförts vid rätt tillfälle, på rätt plats m.m.

När väktaren kommer tillbaka från sin rond “synkar” han sina inscannade kontrollpunkter och dessa jämförs då med vad som har ställts in för ronden och en loggbok skapas (Rond utfall) I denna lista kan sedan administratören både kontrollera väktarens arbete men också peka på rätt och fel vilket ger en extra kvalitetsstämpel åt verksamheten.

 
Rapportmottagare

Under fliken rapportmottagare hanteras de personer som är rapportmottagare och de sändningssätt rapporterna ska skickas via. Förutom detta kan även slutkunden granska sina rapporter i webbportalen som ingår utan extra kostnad i Venturi – Vakt.

 
Nycklar

Under fliken nycklar registreras taggar, passerkort och nycklar samt kopplade koder mm.

 
Rapporter

Under fliken rapporter registreras och visas alla rapporter som kopplade till rondkunden, dessa rapporter skapas vanligtvis i Front Line-delen alltså i mobiltelefonen av väktaren. Synkroniseringen sker omedelbart och rapporter som skapas kan visas i Back Office-delen och webbportalen mer eller mindre omedelbart.

 
Viktigt info

Under fliken viktig info visas de meddelande till väktarna som berör viktig info om rondkunden. I Väktarens mobiltelefon kommer detta att vara accentuerad så väktaren inte missar viktig info. Ändringar som görs Back Office slår igenom direkt även när väktaren är ute på fältet.

 
Kunddialog

Under fliken kunddialog visas all den kommunikation som förts mellan rondkunden och vaktbolaget detta för att kunna hålla reda på vem som sagt vad och vad som har överenskommits parterna emellan.

 
 
 

Rondkunder översiktsbild Back Office

 


Front Line översiktsbild

 


Rondkunder översiktsbild Front Line